2741054887 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 - ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ, Κόρινθος

Εδαφολογικές αναλύσεις

 

Αναλύσεις δειγμάτων εδάφους
Οι κάτωθι οδηγίες δίνονται από το Γεωπονικό εργαστήριο μας με σκοπό να ενημερωθούν οι αγρότες αλλά & οι ερασιτέχνες καλλιεργητές αναφορικά με βασικές πληροφορίες της εδαφοανάλυσης και του τρόπου δειγματοληψίας εδαφών.
 


Εδαφολογική Ανάλυση


Ο βασικός σκοπός της ανάλυσης εδάφους είναι:

  1. H διαπίστωση των βασικών χαρακτηριστικών του εδάφους, όπως το pH (όξινο ή αλκαλικό έδαφος), το ανθρακικό ασβέστιο, η μηχανική σύσταση (βαρύ ή ελαφρύ έδαφος), η αγωγιμότητα (αλατότητα) και η οργανική ουσία.
  2. Η εύρεση της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά και μικροθρεπτικά στοιχεία (επάρκεια ή ανεπάρκεια).
  3. Η γνώση εάν τα παραπάνω στοιχεία στο έδαφος, καθώς και οι συγκεντρώσεις αυτών καλύπτουν τις απαιτήσεις των διαφόρων καλλιεργειών.

 

Αξιολόγηση


Έτσι είμαστε σε θέση να δώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο ορθολογική λίπανση, ώστε οι καλλιέργειες να εφοδιάζονται μόνο με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και σε ποσότητες με τις οποίες να αποφεύγονται οι υπερλιπάνσεις.

Με αυτό τον τρόπο ο οποίος δεν έχει σημαντικό  κόστος, έχουμε  πολλά  πλεονεκτήματα,  όπως  ασφαλή  προϊόντα  για  τους καταναλωτές,  χαμηλότερο κόστος παραγωγής και αποφυγή της επιβάρυνσης του εδάφους με περίσσεια λιπασμάτων που μολύνουν το υπέδαφος, και υπόγεια και επιφανειακά νερά.

Επισημαίνεται ότι η ανάλυση του εδάφους έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τις ποώδεις καλλιέργειες, ενώ για τις δενδρώδεις είναι σκόπιμο να γίνεται παράλληλα και ανάλυση φυτικών ιστών, πάντοτε στην κατάλληλη εποχή και απο το σωστό μέρος των βλαστών.

 

Πρόγραμμα Λίπανσης

 

Δείγμα Ανάλυσης


Διαδικασία της δειγματοληψίας εδάφους
Το δείγμα του εδάφους το οποίο θα προσκομηθεί στο εργαστήριο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό του χωραφιού, δηλαδή να έχει ληφθεί από πολλά σημεία.

Συνίστανται τουλάχιστον 10 υποδείγματα εδάφους ανά 10 στρέμματα, περίπου ίσου όγκου μεταξύ τους και από βάθος 0 - 30 εκατοστών (όλο το πάχους του εδάφους). Τα υποδείγματα αυτά ανακατεύονται μεταξύ τους και το τελικό ενοποιημένο δείγμα που θα προσκομηθεί στο εργαστήριο θα πρέπει να είναι περίπου ένα κιλό.

Προσοχή πριν την λήψη του εδάφους να απομακρύνονται από την επιφάνεια του τυχόν φύλλα, χόρτα και βλαστοί.

Εάν  πρόκειται  να  εγκατασταθούν  δένδρα  ή  αμπέλι,  πρέπει  η  ίδια  διαδικασία  να ακολουθηθεί  και στο βάθος των 30 - 60 εκατοστών το οποίο θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό 2ο δείγμα περίπου ενός κιλού.

Προκειμένου για θερμοκήπια, η δειγματοληψία είναι σκόπιμο να γίνεται από βάθος 0 - 15 ή 0 - 20 εκατοστών και περιμετρικά σε 15 - 20 εκατοστά από τους σταλάκτες.

Προσοχή

  1. Το χωράφι στο οποίο γίνεται η δειγματοληψία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο και να αποφεύγονται τα σημεία που παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα.
  2. Τα υποδείγματα να λαμβάνονται από τυχαία σημεία, παίρνοντας τα σε σχήμα “ζήτα” ή “ zig - zag ”.
  3. Εάν πρόκειται για δένδρα ή αμπέλια εγκατεστημένα, τα υποδείγματα να λαμβάνονται με τον παραπάνω τρόπο (σε βάθος 0 - 30 εκατοστών), αλλά τα σημεία να βρίσκονται περίπου στα μέσα της σκιάς τους εκεί δηλαδή που ποτίζονται και εφαρμόζονται τα λιπάσματα.
     

Εποχή δειγματοληψίας
Η δειγματοληψία του εδάφους είναι σκόπιμο να γίνεται σε τέτοια εποχή, ώστε μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το εργαστήριο και με βάση την συμβουλή λίπανσης, να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την έγκαιρη προμήθεια και εφαρμογή των λιπασμάτων στην κατάλληλη εποχή για την εκάστοτε καλλιέργεια.

Ειδικότερα για τις μεν ποώδεις καλλιέργειες, όπως επίσης για την εγκατάσταση δένδρων ή αμπελιού, η κατάλληλη εποχή είναι αρκετά πριν την σπορά ή την φύτευση, ενώ για τις δενδρώδεις, το φθινόπωρο, ώστε η βασική λίπανση να μπορεί να εφαρμοσθεί νωρίς το χειμώνα.

 


Για επιπρόσθετες πληροφορίες και ειδίκευση για τον τρόπο δειγματοληψίας καθώς και την κατάλληλη εποχή με βάση την καλλιέργεια, μπορείτε να απευθυνθείτε  στους γεωπόνους μας.